3 messages

net.sourceforge.lists.firebird-docs [All Lists]

2015 December [All Months]

[Firebird-docs] Status of FB2.5 Langref - Alexey Kovyazin
Re: [Firebird-docs] Status of FB2.5 Langref - Paul Vinkenoog
[Firebird-docs] Missing German Translations - Köditz, Martin