5 messages

edu.berkeley.xcf.lists.gegl-developer [All Lists]

2011 December [All Months]

[Gegl-developer] Babl CMYK-conversions - Alexander Hämmerle
Re: [Gegl-developer] Babl CMYK-conversions - Øyvind Kolås
Re: [Gegl-developer] Babl CMYK-conversions - Alexander Hämmerle
Re: [Gegl-developer] Babl CMYK-conversions - Alexandre Prokoudine
Re: [Gegl-developer] Babl CMYK-conversions - Øyvind Kolås