5 messages

edu.berkeley.xcf.lists.gegl-developer [All Lists]

2007 December [All Months]

GEGL 0.0.14 - Øyvind Kolås
Re: GEGL 0.0.14 - Étienne Bersac
Gegl questions - Patrik Östman
Re: Gegl questions - Øyvind Kolås
Compiling GEGL on Win32 Msys/MinGW - John Marshall