14 messages

com.ubuntu.lists.ubuntu-tam [All Lists]

2008 June [All Months]

[உபுண்டு தமிழகம்]Fwd: [உபுண்டு_தமிழ்]துருபல் விகிமீடியா அறக்கட்டளைகளுக்கு குழுமத்தின் சிறு காணிக்கை.. - தங்கமணி அருண்
[உபுண்டு தமிழகம்]சிந்தனைக்கு.. - ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M
Re: [உபுண்டு தமிழகம்]சிந்தனைக்கு.. - ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M
[உபுண்டு தமிழகம்]தஞ்சைப் பகுதி வாழ் உறுப்பினர்கள் - ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M
Re: [உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டு தமிழகம்]தஞ்சைப் பகுதி வாழ் உறுப்பினர்கள் - sj...@bhelpssr.co.in
Re: [உபுண்டு தமிழகம்][à(R)‰à(R)ªà¯ à(R)£à¯ à(R)Ÿà¯ à(R)¤à(R)(R)à(R)¿à(R)´à(R)•à(R)(R)௠]à(R)¤à(R)žà¯ à(R)šà¯ˆà(R)ªà¯ à(R)ªà(R)•à¯ à(R)¤à(R)¿ à(R)µà(R)¾à(R)´à¯ à(R)‰à(R)±à¯ à(R)ªà¯ à(R)ªà(R)¿à(R)(c)à(R)°à¯ à(R)•à(R)³à¯ - தங்கமணி அருண்
[உபுண்டு தமிழகம்]ஐஆர்சி உபுண்டு பயனர் கூட்ட அழைப்பு - 14-06-2008 - தங்கமணி அருண்
[உபுண்டு தமிழகம்]கணிமொழியின் இம்மாத இதழ் - ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M
[உபுண்டு தமிழகம்] samba4 4.0.0~alpha4~20080617-1: Please update debconf PO translation for the package samba4 - Jelmer Vernooij
[உபுண்டு தமிழகம்]கணிமொழியின் அடுத்த மாத இதழுக்கான பங்களிப்புகள் - ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M
Re: [உபுண்டு தமிழகம்]கணிமொழியின் அடுத்த மாத இதழுக்கான பங்களிப்புகள் - ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M
[உபுண்டு தமிழகம்]"பயனரின் பார்வையில் - உபுண்டு" - ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M
Re: [உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டு_தமிழ்]"பயனரின் பார்வையில் - உபுண்டு" - M.Mauran | மு.மயூரன்
Re: [உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டு_தமிழ்]"பயனரின் பார்வையில் - உபுண்டு" - ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M