9 messages

com.ubuntu.lists.ubuntu-dct [All Lists]

2006 August [All Months]

Re: [dct] DCT status update - Raphael Hertzog
Re: [dct] DCT status update - martin f krafft
Re: [dct] DCT status update - Jérémie Corbier
Re: [dct] DCT status update - Jérémie Corbier
Re: [dct] DCT status update - Adriaan Peeters
Re: [dct] DCT status update - Lucas Nussbaum
Re: [dct] DCT status update - Lucas Nussbaum
Re: [dct] need to add two .rpm packages - Licio Fernando
[dct] need to add two .rpm packages - DAN